fbpx

Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky užití stránek www.zarimakvetu.cz a https://kurzy.zarimakvetu.cz/ 

Dita Pejcha Nováková, Pardubice V, 53002, IČO: 10794395

E-mail: ahoj@zarimakvetu.cz

I. Zpracování osobních údajů

 1. Datová schránka:

  1.   Úvodní ustanovení

  1.   Vlastníkem a provozovatelem internetové stránky www.zarimakvetu.cz a https://kurzy.zarimakvetu.cz/ je Dita Pejcha Nováková, se sídlem na adrese: Pardubice V, 53002, IČO: 10794395, email: ahoj@zarimakvetu.cz, (dále jen „spolu Provozovatel“).

  2.   Uživatel se vstupem na internetové stránky zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek (dále jen „Obchodní podmínky užití“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky.

  3.   Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Provozovatele ani internetových stránek samotných.

  • Autorská a licenční práva
   • Internetové stránky www.zarimakvetu.cz a https://kurzy.zarimakvetu.cz/ samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek lze bez souhlasu použít pouze pro soukromé účely.
   • Je zakázáno obsah internetových stránek zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Provozovatele. V případě porušení autorských práv se bude Provozovatel domáhat náhrady majetkové i nemajetkové újmy a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.
  • Způsob užití internetových stránek
   • Uživatel bere na vědomí a souhlasí vstupem na internetové stránky s tím, že je zakázáno zejména: zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek nebo je jinak zneužívat, zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy, pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné obecně závazné právní předpisy České republiky nebo materiály zasahujících do práv třetích osob.
  • Omezení odpovědnosti Provozovatele
   • Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje materiálů, vstupenek, webinářů a jiných služeb prostřednictvím internetových stránek třetích stran.
   • Obsah internetových stránek má pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost obsahu třetích stran prezentovaného prostřednictvím stránek.
   • Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, není-li výslovně stanoveno jinak.
   • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek a v souvislosti s používáním těchto stránek.
   • Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět jakékoliv změny informací a obsahu na internetových stránkách.
   • Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek.
   • Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek.
  • Profil a registrace uživatelů
   • Uživatelé si mohou na internetových stránkách vytvořit vlastní profil pro vkládání událostí, poznámek, či propojení s registrovanou komunitou uživatelů.
   • V rámci registrace je nutné poskytnout Provozovateli identifikační údaje. Pravidla zpracování osobních údajů naleznete zde .
   • Pro užití internetových stránek nebo nákup materiálů prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.
  • Závěrečná ustanovení
   • Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek užití neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek užití, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
   • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění těchto Obchodních podmínek užití.
   • Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek užití a smluvní vztah mezi pořadatelem akce, kupujícím, návštěvníkem stránek a Provozovatelem se řídí českým právním řádem.
   • Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím stránek Provozovatele budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
   • Tyto Obchodní podmínky užití jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.zarimakvetu.cz a https://kurzy.zarimakvetu.cz/

   

  Ve Pardubicích dne 01. 01. 2024, ZÁŘÍM A KVETU – Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Přejít nahoru